شما اینجا هستید: اطلاعات آماری | نمودارهای شاخص
سه شنبه 2 بهمن 1397
نمودار شاخص های بورس
عنوان مقدار شروع مقدار
شاخص کل 162,732/5
شاخص صنعت 145,647/7
شاخص50شرکت فعالتر 6,977/1
شاخص آزاد شناور 177,539/4
شاخص 30 شرکت بزرگ 7,907/2
شاخص قیمت 50 شرکت 369,620/6
شاخص بازار اول 121,284/8
شاخص بازار دوم 317,454/9
در حال بازیابی اطلاعات
نمودار