شما اینجا هستید: اطلاعات آماری | نمودارهای شاخص
یک شنبه 26 خرداد 1398
نمودار شاخص های بورس
عنوان مقدار شروع مقدار
شاخص کل 238,620/7
شاخص صنعت 212,762
شاخص50شرکت فعالتر 9,683/5
شاخص آزاد شناور 268,766/9
شاخص 30 شرکت بزرگ 10,835/9
شاخص قیمت 50 شرکت 541,085/3
شاخص بازار اول 176,485/4
شاخص بازار دوم 471,700/2
در حال بازیابی اطلاعات
نمودار