معرفی شرکت:

نماد: وگستر

موضوع: سرمایه گذاری در اوراق بهادار بورس، فرابورس و خارج از بورس

تمرکز سرمایه گذاری: خودرو و ساخت قطعات و سایر واسطه گری های مالی

این شرکت با هدف سرمایه گذاری در شرکت های حوزه خودرو و ساخت قطعات و سایر واسطه گری های مالی

فعالیت می نماید به گونه ای که بتواند مستقیما و یا به همراه شرکت های زیرمجموعه، کنترل شرکت را بدست بگیرد.

شركت گسترش سرمايه گذاري ايرانيان در تاريخ هفتم /مرداد /۱۳۸۳درقالب شرکت سهامی خاص تحت شماره ۲۲۷۱۲۴

در اداره ثبت شركتها و مؤسسات غير تجاري تهران ثبت و در تاریخ هجدهم/اسفند/۱۳۸۸

نوع شرکت از سهامی خاص به سهامی عام تبدیل و درتاريخ چهارم/ مهر /۱۳۸۹ با نماد “وگستر” در فرابورس پذيرش

و نهايتاً در تاریخ شانزدهم/بهمن/۱۳۸۹سهام شركت در فرابورس براي اولين بار

معامله گرديد.