مطلب وبلاگ

آگهي دعوت به مجمع عمومي عادي به طور فوق العاده

شركت گسترش سرمايه گذاري ايرانيان (سهامي عام)

به شماره ثبت 227124 و شناسه ملي 10102682835

بدينوسيله از كليه سهامداران محترم شركت گسترش سرمايه گذاري ايرانيان (سهامي عام) دعوت بعمل مي آيد ، تا در جلسه مجمع عمومي عادي به طور فوق العاده شركت كه در ساعت  9صبح روز چهارشنبه مورخ 24 بهمن ماه 1397 در محل سالن اجتماعات شركت ايدكو واقع در استان تهران – شهرستان شهريار – بخش مركزي شهر باغستان – سعيدآباد – خيابان بهرام – بلوار ابتداي جاده شهريار – مجتمع ايدكو تشكيل مي گردد حضور بهم رسانند.

از سهامداران محترم يا نمايندگان قانوني آنان كه مايل به حضور در جلسه مجمع مي باشندتقاضا مي شود با در دست داشتن گواهينامه سهام و كارت ملي معتبر از ساعت 9 الي 15 روزهاي سه شنبه و چهارشنبه مورخ 16و 17 بهمن ماه سال جاري جهت دريافت برگه ورود به جلسه به اداره امور سهامداران شركت واقع در تهران جنت آباد شمالي – كوچه بهارستان دوم – پلاك 295طبقه سوم مراجعه و نسبت به دريافت برگه ورود به جلسه اقدام نمايند.

ضمنا با عنايت به مفاد ماده 99 اصلاحيه قانون تجارت ، فقط سهامداراني حق حضور درجلسه مجمع را دارند كه برگه ورود به مجمع را دريافت كرده باشند.

 

دستور جلسه:

1- انتخاب اعضاي هيئت مديره شركت.

2- ساير مواردي كه در صلاحيت مجمع عمومي عادي به طور فوق العاده باشد.

 

هيئت مديره شركت گسترش سرمايه گذاري ايرانيان(سهامي عام)