مطلب وبلاگ

آگهي دعوت به مجمع عمومي عادي به طور فوق العاده

شركت گسترش سرمايه گذاري ايرانيان (سهامي عام)

به شماره ثبت ۲۲۷۱۲۴ و شناسه ملي ۱۰۱۰۲۶۸۲۸۳۵

بدينوسيله از كليه سهامداران محترم شركت گسترش سرمايه گذاري ايرانيان (سهامي عام) دعوت بعمل مي آيد ، تا در جلسه مجمع عمومي عادي به طور فوق العاده شركت كه در ساعت  ۹صبح روز چهارشنبه مورخ ۲۴ بهمن ماه ۱۳۹۷ در محل سالن اجتماعات شركت ايدكو واقع در استان تهران – شهرستان شهريار – بخش مركزي شهر باغستان – سعيدآباد – خيابان بهرام – بلوار ابتداي جاده شهريار – مجتمع ايدكو تشكيل مي گردد حضور بهم رسانند.

از سهامداران محترم يا نمايندگان قانوني آنان كه مايل به حضور در جلسه مجمع مي باشندتقاضا مي شود با در دست داشتن گواهينامه سهام و كارت ملي معتبر از ساعت ۹ الي ۱۵ روزهاي سه شنبه و چهارشنبه مورخ ۱۶و ۱۷ بهمن ماه سال جاري جهت دريافت برگه ورود به جلسه به اداره امور سهامداران شركت واقع در تهران جنت آباد شمالي – كوچه بهارستان دوم – پلاك ۲۹۵طبقه سوم مراجعه و نسبت به دريافت برگه ورود به جلسه اقدام نمايند.

ضمنا با عنايت به مفاد ماده ۹۹ اصلاحيه قانون تجارت ، فقط سهامداراني حق حضور درجلسه مجمع را دارند كه برگه ورود به مجمع را دريافت كرده باشند.

 

دستور جلسه:

۱- انتخاب اعضاي هيئت مديره شركت.

۲- ساير مواردي كه در صلاحيت مجمع عمومي عادي به طور فوق العاده باشد.

 

هيئت مديره شركت گسترش سرمايه گذاري ايرانيان(سهامي عام)