ساختار سازمانی

اعضای هیئت مدیره

رئیس هیئت مدیره :

رضا آقامحمدیان

نائب رئیس هیئت مدیره :

عباس شفیع پور

مدیرعامل و عضو هیئت مدیره :

عرفان معماریان

memarian@3ico.org

عضو هیئت مدیره:

فریدون رهنمای رودپشتی

عضو هیئت مدیره :

داوود آقاحسنی