ساختار سازمانی

اعضای هیئت مدیره

رئیس هیئت مدیره :

مهدی حسین زاده امام

hosseinzadeh@3ico.org

نائب رئیس هیئت مدیره :

فتح اله پرتوی

partovi@3ico.org

مدیرعامل و عضو هیئت مدیره :

عرفان معماریان

memarian@3ico.org

عضو هیئت مدیره:

حسن صدری

sadri@3ico.org

عضو هیئت مدیره :

محمد وطن پور

vatanpour@3ico.org